Bustan Ketab - بوستان کتاب
15 کتاب - از 1 تا 10
لیست کتاب با تصویرلیست عناوین کتاب هامرتب شده بر اساس

1.
اربعين شيخ بهايي
اربعين شيخ بهايي
١٧٠٠٠٠١۵٣٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2898
چکیده : کتاب «اربعین» شیخ بهائی، حاوی شرح و توضیح چهل حدیث در موضوعات مختلف دینی است که به انتخاب و سلیقه آن عالم بزرگوار به زبان عربی نگاشته شده است. اثر حاضر، ترجمة سلیسِ آن کتاب همراه با پاورقی و مقدمه می‌باشد؛ با این ویژگی که عنوان‌های روشنی برای فهم خواننده دارد و نیز از آن‌جا که مخاطب این کتاب، غیر حوزویان هم هستند، مطالب غیرضروری و کاملاً تخصّصی تا حدّی که ضرر به اصل مطلب نزند حذف شده است.

2.
بررسی نظریات رجالی امام خمینی ره
بررسی نظریات رجالی امام خمینی ره
٢٣۵٠٠٢١١۵٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 696
چکیده : علم رجال، یکى از ابزارهاى لازم در بررسىِ احادیث و سپس استنباط احکام است. نحوه برخورد و استفاده از این دانش، گوناگون بوده است: برخى آن را نفى کرده‏اند، دسته‏اى به شدت بدان دل‏بستگى نشان داده و با ریزبینى و کنج‏کاوىِ فراوان، بدان پرداخته‏اند و گروهى هم راه اعتدال را پیشه کرده‏اند.
امام خمینى در گروه سوم است. اثر حاضر، معرفىِ منهجِ رجالىِ این فقیه بزرگ و نیز سایر مجتهدانى است که راه میانه را برگزیده‏اند.

3.
جامع الرواه  و رافع الإشتباهات جلد دوم
جامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد دوم
٣٨٠٠٠٠٣۴٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2646
چکیده : جامع الرواة موسوعة رجالی بزرگی است که اسامی والقاب و کنیه و نام پدران راویان براساس الفبا و یک خاتمه در ده فایده در آن ذکر شده و نیز منتخب کتاب که اسانید تهذیب و استبصار را با توجه به مشیخه و فهرست بررسی می‌کند در پایان فایدة هشتم بیان گردیده است. در واقع، این کتاب شرح گونه‌ای است بر «تلخیص‌المقال استرآبادی»، زیرا تراجم رجال آن را ذکر و بررسی و مشترکات را از هم تفکیک و با مراجعة به اسناد کتب حدیث، وضعیت کسانی که به عنوان راوی یا مروی‌عنه در کتب اربعه ذکر شده‌اند، روشن نموده است.

4.
جامع الرواه  و رافع الإشتباهات دوره 8 جلدی
0 نظر  
کد : 2645
چکیده : جامع الرواة موسوعة رجالی بزرگی است که اسامی والقاب و کنیه و نام پدران راویان براساس الفبا و یک خاتمه در ده فایده در آن ذکر شده و نیز منتخب کتاب که اسانید تهذیب و استبصار را با توجه به مشیخه و فهرست بررسی می‌کند در پایان فایدة هشتم بیان گردیده است. در واقع، این کتاب شرح گونه‌ای است بر «تلخیص‌المقال استرآبادی»، زیرا تراجم رجال آن را ذکر و بررسی و مشترکات را از هم تفکیک و با مراجعة به اسناد کتب حدیث، وضعیت کسانی که به عنوان راوی یا مروی‌عنه در کتب اربعه ذکر شده‌اند، روشن نموده است.

5.
جامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد سوم
جامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد سوم
٣۶٠٠٠٠٣٢۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2749
چکیده : جامع الرواة موسوعة رجالی بزرگی است که اسامی والقاب و کنیه و نام پدران راویان براساس الفبا و یک خاتمه در ده فایده در آن ذکر شده و نیز منتخب کتاب که اسانید تهذیب و استبصار را با توجه به مشیخه و فهرست بررسی می‌کند در پایان فایدة هشتم بیان گردیده است. در واقع، این کتاب شرح گونه‌ای است بر «تلخیص‌المقال استرآبادی»، زیرا تراجم رجال آن را ذکر و بررسی و مشترکات را از هم تفکیک و با مراجعة به اسناد کتب حدیث، وضعیت کسانی که به عنوان راوی یا مروی‌عنه در کتب اربعه ذکر شده‌اند، روشن نموده است.

6.
جامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد ششم
جامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد ششم
٣۶٠٠٠٠٣٢۴٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
1 نظر  
کد : 3358
چکیده : جامع الرواة موسوعة رجالی بزرگی است که اسامی والقاب و کنیه و نام پدران راویان براساس الفبا و یک خاتمه در ده فایده در آن ذکر شده و نیز منتخب کتاب که اسانید تهذیب و استبصار را با توجه به مشیخه و فهرست بررسی می‏کند در پایان فایدة هشتم بیان گردیده است. در واقع، این کتاب شرح گونه‏ای است بر «تلخیص‏المقال استرآبادی»، زیرا تراجم رجال آن را ذکر و بررسی و مشترکات را از هم تفکیک و با مراجعة به اسناد کتب حدیث، وضعیت کسانی که به عنوان راوی یا مروی‏عنه در کتب اربعه ذکر شده‏اند، روشن نموده است.

7.
جامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد هشتم
جامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد هشتم
٢٨٠٠٠٠٢۵٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2905
چکیده : جامع الرواة موسوعة رجالی بزرگی است که اسامی والقاب و کنیه و نام پدران راویان براساس الفبا و یک خاتمه در ده فایده در آن ذکر شده و نیز منتخب کتاب که اسانید تهذیب و استبصار را با توجه به مشیخه و فهرست بررسی می‌کند در پایان فایدة هشتم بیان گردیده است. در واقع، این کتاب شرح گونه‌ای است بر «تلخیص‌المقال استرآبادی»، زیرا تراجم رجال آن را ذکر و بررسی و مشترکات را از هم تفکیک و با مراجعة به اسناد کتب حدیث، وضعیت کسانی که به عنوان راوی یا مروی‌عنه در کتب اربعه ذکر شده‌اند، روشن نموده است.

8.
جامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد هفتم
جامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد هفتم
٢٩٠٠٠٠٢۶١٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2904
چکیده : جامع الرواة موسوعة رجالی بزرگی است که اسامی والقاب و کنیه و نام پدران راویان براساس الفبا و یک خاتمه در ده فایده در آن ذکر شده و نیز منتخب کتاب که اسانید تهذیب و استبصار را با توجه به مشیخه و فهرست بررسی می‌کند در پایان فایدة هشتم بیان گردیده است. در واقع، این کتاب شرح گونه‌ای است بر «تلخیص‌المقال استرآبادی»، زیرا تراجم رجال آن را ذکر و بررسی و مشترکات را از هم تفکیک و با مراجعة به اسناد کتب حدیث، وضعیت کسانی که به عنوان راوی یا مروی‌عنه در کتب اربعه ذکر شده‌اند، روشن نموده است.

9.
جامع الرواه و رافع الاشتباهات جلد پنجم
جامع الرواه و رافع الاشتباهات جلد پنجم
٣٨٠٠٠٠٣۴٢٠٠٠ ریال
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آیندهموجود نیست
0 نظر  
کد : 2841
چکیده : جامع الرواة موسوعة رجالی بزرگی است که اسامی والقاب و کنیه و نام پدران راویان براساس الفبا و یک خاتمه در ده فایده در آن ذکر شده و نیز منتخب کتاب که اسانید تهذیب و استبصار را با توجه به مشیخه و فهرست بررسی می‌کند در پایان فایدة هشتم بیان گردیده است. در واقع، این کتاب شرح گونه‌ای است بر «تلخیص‌المقال استرآبادی»، زیرا تراجم رجال آن را ذکر و بررسی و مشترکات را از هم تفکیک و با مراجعة به اسناد کتب حدیث، وضعیت کسانی که به عنوان راوی یا مروی‌عنه در کتب اربعه ذکر شده‌اند، روشن نموده است.

10.
جامع الرواه و رافع الاشتباهات جلد چهارم
0 نظر  
کد : 2750
چکیده : جامع الرواة موسوعة رجالی بزرگی است که اسامی والقاب و کنیه و نام پدران راویان براساس الفبا و یک خاتمه در ده فایده در آن ذکر شده و نیز منتخب کتاب که اسانید تهذیب و استبصار را با توجه به مشیخه و فهرست بررسی می‌کند در پایان فایدة هشتم بیان گردیده است. در واقع، این کتاب شرح گونه‌ای است بر «تلخیص‌المقال استرآبادی»، زیرا تراجم رجال آن را ذکر و بررسی و مشترکات را از هم تفکیک و با مراجعة به اسناد کتب حدیث، وضعیت کسانی که به عنوان راوی یا مروی‌عنه در کتب اربعه ذکر شده‌اند، روشن نموده است.

پرفروش ترین کتاب رجال
بررسی نظریات رجالی امام خمینی رهبررسی نظریات رجالی امام خمینی ره
٢٣۵٠٠٢١١۵٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
زنان دانشمند و روای حدیثزنان دانشمند و روای حدیث
٧۵٠٠٠۶٧۵٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
جامع الرواه  و رافع الإشتباهات جلد دومجامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد دوم
٣٨٠٠٠٠٣۴٢٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
جامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد سومجامع الرواه و رافع الإشتباهات جلد سوم
٣۶٠٠٠٠٣٢۴٠٠٠ ریال   موجود نیست
درج در سبد خریددرج در لیست خرید آینده0 نظر  
پربیننده ترین کتاب رجال